VOLEJTE
737 686 864

Právní Prohlášení

Provozovatelem internetových stránek je Zbyněk Jaroš, se sídlem Jožky Javůrkové 8, Brno, PSČ 624 00, IČ: 723 39 713, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Brno, oddíl A, vložka 0000 (dále jen Zbyněk Jaroš). Užíváním internetových stránek s těmito podmínkami uživatel internetových stránek souhlasí.

  1. Obsah webových stránek je v celém rozsahu chráněn autorským právem a dalšími právy duševního vlastnictví (pokud není specifikováno nebo označeno jinak), zejména logem, a nesmí být používán jiným způsobem, než je stanoveno v těchto podmínkách.
  2. Zbyněk Jaroš má veškerá autorská práva a ostatní práva duševního vlastnictví na užívání a ochranu webových stránek, jejich obsahu, což jsou zejména články, zprávy, příspěvky, smlouvy, podmínky, ceníky, fotografie, videa a další materiály a loga.
  3. Informace a obsah uvedený na webových stránkách jsou určeny pouze pro osobní potřebu uživatelů a jejich užití pro jiné účely, zejména formou jejich šíření, kopírování, dalšího zpracování nebo úpravou je bez písemného souhlasu Zbyněk Jaroš.
  4. Webové stránky byly vytvořeny, aby poskytovaly uživatelům pouze nezávazné informace o službách Zbyňka Jaroše.
  5. Veškeré materiály, fotografie umístěné na webových stránkách slouží pouze pro informační účely a při jejich tvorbě bylo postupováno s vynaložením odpovídající péčí.
  6. Zbyněk Jaroš neodpovídá za správnost, úplnost či aktuálnost obsahu webových stránek, neodpovídá za jakoukoli přímou i nepřímou škodu vzniklou v souvislosti s připojením a užíváním internetových stránek a jejich obsahu a dále neodpovídá za jakoukoli škodu vzniklou z důvodu jejich částečné či úplné nefunkčnosti či nemožnosti připojení k internetovým stránkám.
  7. Určité hypertextové odkazy na internetových stránkách odkazují na stránky, které nejsou pod kontrolou Bagry Jaroš. Pokud uživatel užije takové odkazy, opustí internetové stránky. Bagry Jaroš nepřebírá jakoukoliv odpovědnost za obsah stránek třetích stran, na které odkazují hypertextové odkazy a neposkytuje žádná prohlášení nebo záruky (výslovné nebo konkludentní) ve vztahu k informacím obsaženým na takových stránkách.
  8. Tyto podmínky se řídí právním řádem České republiky a jsou platné a účinné dnem jejich uveřejnění na internetových stránkách.