VOLEJTE
737 686 864

Zásady GDPR

Vaše osobní údaje jsou u mě v opravdu naprostém bezpečí. Mým cílem je transparentnost vůči Vám a jistota, že budete vědět, jakým způsobem užívám Vaše osobní údaje za účelem poskytnutí služeb a nabídek mé společnosti Zbyněk Jaroš (Bagry Jaroš).

Zbyněk Jaroš (Bagry Jaroš) se sídlem Jožky Jabůrkové 8, Brno, PSČ 624 00, IČ: 72339713, DIČ: 7712063887, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Brno, oddíl A, vložka 0000 (dále jen Zbyněk Jaroš) jakožto správce osobních údajů (dále jen OÚ) ve smyslu Obecného nařízení o ochraně údajů (Nařízení EU 2016/679), považuji osobní údaje za velmi důvěrné, zachovávám o nich mlčenlivost a dbám o jejich ochranu. Zpracovávám údaje transparentně, korektně a v souladu s platnými zákony na ochranu OÚ, včetně Obecného nařízení na ochranu OÚ (dále jen GDPR). Dále pak klade důraz na bezpečnost při zpracovávání osobních údajů, na výběr smluvních partnerů a striktní dodržování pravidel.

Mým cílem je zajistit dostatečnou ochranu osobních údajů při jejich zpracovávání. Ať mi byly osobní údaje svěřeny na základě smlouvy nebo přes online formulář či je zpracovávám na základě zákona, který mi to určuje či umožňuje, můj postup při jejich ochraně ctím tato pravidla:

  • chráním je
  • kontroluji k nim přístup
  • vymazat je vždy, když už nejsou aktuální či potřebné


Osobní údaje jsou informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat prostřednictvím odkazu na identifikátor, jako je příjmení, IČ, údaje o umístění či on-line identifikátor.

Osobní údaje jsou shromažďovány různými způsoby, a to jak on-line, tak osobně. Ke shromažďování osobních údajů dochází při výkonu povinností Zbyňka Jaroše nebo při službě, při uzavírání smluv nebo komunikaci se zákazníky a ostatními subjekty. V neposlední řadě při návštěvách a používání webových stránek.

SPRÁVCE OÚ Zbyněk Jaroš, Jožky Jabůrkové 8, Brno, PSČ 624 00, IČ: 72339713, DIČ: 7712063887, pověřenec pro ochranu osobních údajů: Kateřina Slámová, tel. č. 777 888 222, email: info@bagryjaros.cz. V případě žádosti o naplnění Vašich práv v oblasti OÚ se prosím obraťte na uvedený kontakt.


Zpracování osobních údajů se řídí uvedenými právními předpisy: zák. č. 89/2012 Sb. – občanský zákoník; zák. č. 563/1991 Sb., zákon o účetnictví; zák. č. 106/1999 Sb. – zákon o svobodném přístupu k informacím; zák. č. 262/2006 Sb. – zákoník práce; zák. č. 634/1992 Sb. – zákon o ochraně spotřebitele a o změně některých zákonů a další legislativa.


Účel zpracování osobních údajů je plnění smluvního vztahu a smluvních závazků, komunikace s klienty pomocí sociálních sítí, zasílání obchodních sdělení a nabídek služeb, plnění povinností v pracovně právních vztazích se zaměstnanci Zbyněk Jaroš, zajištění bezpečnosti mých web. stránek, sítí, systémů a areálů (kamerové systémy) a rovněž ochrana Zbyněk Jaroš proti podvodům a v soudních sporech. Účetní a daňové účely nebo plnění ostatních zákonných povinností (např. poskytování informací orgánům činným v trestním řízení případně dalším orgánům veřejné moci) a další dle EU GDPR.

Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou k realizaci a ochraně práv a povinností plynoucích ze smluvních vztahů a dále po dobu vyplývající z právních předpisů, případně po dobu specifikovanou v souhlasu subjektu údajů.


Pokud mi byl udělen souhlas pro marketing nebo subjektu údajů z jiného oprávněného titulu od Zbyněk Jaroš chodí obchodní nabídky, může subjekt údajů svůj souhlas kdykoli odvolat nebo se ze zasílání nabídek odhlásit následujícími způsoby:

  • Pokud již nechce, abych Vám telefonovali, v rámci hovoru nám to sdělíte.
  • Může tento požadavek zaslat písemně na mou emailovou adresu info@bagryjaros.cz nebo na adresu Zbyněk Jaroš, Jožky Jabůrkové 8, Brno, 624 00


V Brně 1. 8. 2022